ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักย์ ๒-๔ ศูนย์ประชุมวายุภักย์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักย์ ๒-๔ ศูนย์ประชุมวายุภักย์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

กลุ่มเป้าหมายดังนี้

1 นพ.สสจ. และ หัวหน้างานประกัน สสจ. จังหวัดละ 2 คน

2 สาธารณสุขอำเภอ จังหวัดละ 1 คน

3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- รพศ./รพท. ทุกแห่ง

- รพช. ทุกแห่ง

- รพ.สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทุกแห่ง

- รพ.รัฐสังกัดอื่น จังหวัดละ 1 คน

- รพ.เอกชน จังหวัดละ 1 คน

- รพ.สต. จังหวัดละ 5 คน

4 ผู้แทน อปท. จังหวัดละ 1 คน

5 ประธาน อปสข. เขตละ 1 คน

6 CFO เขต สธ. เขตละ 1 คน

7 ผู้บริหาร สปสช.เขต/ PM เขตละ 3 คน

 
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน