ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ สปสช.

 
     
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 
     
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

     
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

 
     
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต(อปสข.)

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต

 
     
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.เขต 7 ขอนแก่น