National Health Security Office Khon Kean Branch (Region 7)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
แบบอุทธรณ์ผลการพืจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ม.18(4) 25/07/2566
ระบบงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Username & Password) สำหรับหน่วยบริการและองค์กรภาคีเครือข่าย 21/02/2566
โครงการเด็กไทยสายตาดี 11/07/2565
แบบฟอร์มคำร้อง ผู้รับบริการ ม.4 06/07/2564
แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) 19/05/2564
LTC 21/10/2562
คู่มือ การบันทึกข้อมูล โปรแกรม Data Center(ระบบร้องเรียน) 21/02/2562
แนวทางการขึ้นทะเบียนแพทย์แผนไทย 09/07/2561
ไฟล์จัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ศักยภาพบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561 31/01/2562
ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 21/11/2560
แบบฟอร์มบริหารโครงการ สปสช.เขต7ขอนแก่น 30/08/2560
แบบรายงาน Long Term Care (LTC) 14/07/2560
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ 03/05/2560
ตัวอย่างโครงการขยะมูลฝอยชุมชน_กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 21/12/2559
เมนูตัวอย่างโครงการกองทุนท้องถิ่น 06/12/2559
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1)สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 15/11/2559
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC;Long Term Care) 02/11/2559
แบบฟอร์มขอดำเนินการ DC ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) 03/04/2566
รายละเอียดระบบนายทะเบียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 03/08/2566
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ API E-Claim 07/11/2565